wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Regulamin

DOKONUJĄC ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM KLIENT AKCEPTUJE W CAŁOŚCI TREŚĆ PRZEDSTAWIONĄ PONIŻEJ.
W PRZYPADKU NIE AKCEPTACJI KTÓREGOKOLWIEK AKAPITU NIE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁATY LUB NALEŻY SKONSULTOWAĆ WĄTPLIWOŚCI Z HANDLOWCEM.

Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej:
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kluczbork.
Dane rejestracyjne firmy: FOTO-PLASTYKA KOLOR tech. fot. Iwona Sahs, ul. Mickiewicza 21,
46-200 Kluczbork,
NIP: 751-101-32-43, Regon: 530760516

W internecie pod adresem: www.drukarniacd.pl oraz www.sklep.drukarniacd.pl


Adres przedsiębiorstwa: FOTO-PLASTYKA KOLOR tech. fot. Iwona Sahs, ul. Mickiewicza 21,
46-200 Kluczbork. Tel stacjonarny: 77 418 65 59, Tel komórkowy: 691 791 737 , e-maile:
fotoplastykakolor@wp.pl oraz handel@drukarniacd.pl oraz drukarniacd@jestsuper.pl

Ceny: Wszystkie ceny podane w opisach sprzedawanych przedmiotów, usług są cenami brutto i
zawierają podatek VAT (w niektórych przypadkach mogą być widoczne również ceny netto obok cen brutto).

Do każdej sprzedaży wystawiany jest paragon lub faktura VAT. O rodzaju
ceny (czy netto czy brutto) informowany jest klient przy każdej wycenie. Jeśli podawane są ceny
netto (zazwyczaj tylko w wycenach indywidualnych) to przy płatności jest doliczany do nich
obowiązujący podatek VAT. Przy każdej wycenie klient jest informowany o tym czy wycena jest w
wartościach NETTO czy BRUTTO.

Proces zamawiania i realizacji zlecenia:
1. Klient składa zamówienie zgodnie z procedurami obowiązującymi w serwisie internetowym za
pośrednictwem którego dokonuje zakupu.
2. Dokonuje przedpłaty i przesyła drogą e-mail poprawnie przygotowany plik do druku zgodny z
wymaganiami w opisie kupionej usługi.
3. Złożone zamówienie może zostać anulowane przez drukarnię jeśli po zapoznaniu się z
przesłanymi materiałami (plikami i próbkami) jego realizacja okaże się niemożliwa, lub pociągnie
za sobą nadzwyczajne koszty lub też plik może naruszać prawa autorskie lub jest nie zgodny z prawem
lub też zajdzie takie podejrzenie.
4. Prawidłowość złożonego zamówienia wraz z dostarczonymi materiałami potwierdza drogą email
pracownik drukarni. Informacja o poprawności i przyjęciu zamówienia do realizacji
dokumentowana jest wysłaniem e-maila. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy
pomiędzy Drukarnią, a Klientem. Plik trafia do produkcji i nie ma od tego momentu możliwości
anulowania zleconej produkcji lub też zmiany pliku do druku czy danych do nagrania (jeśli została
zamówiona usługa nagrania np. płyt CD/DVD).
5. ZGODNOŚĆ KOLORÓW WYDRUKU Z WARTOŚCIAMI KOLORÓW Z PROJEKTU (dotyczy
druku płyt i opakowań/okładek/arkuszy i innych materiałów):
- DRUK OFFSETOWY CMYK, DRUK CYFROWY CMYK, DRUK INK JET + UV: Nie oferujemy
możliwości dopasowania kolorów i zgodności kolorów opakowania/okładki do płyty ze względu
na to, że druk odbywa się na różnych maszynach i na zupełnie różnych nośnikach co nie pozwala
na dopasowanie kolorystyczne wydruków do siebie i różnice mogą być większe lub mniejsze – nie
podlega to reklamacji i nie jest to wadą produktu.
Druk w powyższych przypadkach zawsze staramy się zrealizować jak najbardziej dokładnie w
miarę możliwości technicznych. Nie akceptujemy wzorców w postaci elektronicznej ani innych
wykonanych poza naszą drukarnią. W przypadku druku offsetowego CMYK gwarantujemy
zgodność kolorów na poziomie minimum 80% wartości kolorów znajdujących się w
dostarczonym projekcie. Nie należy nigdy porównywać wydruku do tego co wyświetla monitor ze
względu na możliwe duże różnice kolorystyki maszyny drukującej i monitora klienta. Różnice
kolorystyki między projektem widocznym na monitorze a wydrukiem nie są podstawą do
reklamacji, klient kupując akceptuje ten fakt.
6. Kupujący dokonując zakupu składa następujące oświadczenie ze względu na specyfikę
realizowanych usług : Potwierdzam, że posiadam wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do
powielania na płytach CD lub DVD materiału w ilości złożonego zamówienia. Oświadczam, że
mam uprawnienia do materiału (w tym też pliku/plików do druku), który został wyprodukowany
przeze mnie (naszą Firmę), bądź na który posiadam licencję od właściciela praw. W przypadku
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, dostarczę na żądanie firmy FOTO-PLASTYKA KOLOR
wszystkie niezbędne informację dotyczące praw do ww. materiału. W przypadku poniesienia
przez FOTO-PLASTYKA KOLOR jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną materiału
(koszty odszkodowania, procesu itp.) zobowiązuję się do ich całkowitego pokrycia.

7. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zlecenia w przypadku stwierdzenia nie
jasności związanych z prawami autorskimi o których mowa w punkcie 6 niniejszej informacji dla
konsumenta oraz w momencie gdy klient nie jest wstanie przesłać poprawnie przygotowanego
projektu do druku lub gdy koszt druku ze względu na specyfikę projektu może znacznie zawyżyć
koszt produkcji np. koniecznością zmiany techniki druku.
8. Prace drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Drukarnia nie ma
obowiązku wprowadzania poprawek, modyfikacji itp., chyba że za wyraźną zgodą klienta.
9. Drukarnia zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności pliku przed drukiem pod względem
sprawdzenia jego formatu, wielkości, poprawności przestrzeni barwnej. Nie sprawdzamy plików
pod kątem zawartości, literówek i innych błędów graficznych które popełni klient.
10. Drukarnia nie przechowuje plików i materiałów od klientów dłużej niż 14 dni od dnia wysyłki
zlecenia do klienta. Dostarczone płyty matki po wykonaniu zlecenia są przekazywane do firmy
która zajmuje się utylizacją płyt.
11. Drukarnia zobowiązuje się do realizacji zlecenia zgodnie z ustaleniami indywidualnymi z
klientem jak najbardziej rzetelnie jak jest to możliwe. Gwarantujemy zgodność ilości
zamówionych produktów, nie ma możliwości aby w przesyłce znalazło się mniej sztuk produktu
niż zostało zamówione.
Termin realizacji:
1. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za
wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Termin realizacji podawany w treści sprzedawanej usługi lub podawany drogą email (ten
podany drogą email jest terminem wiążącym) liczony jest od momentu poprawnego złożenia
zamówienia, czyli od przyjęcia i potwierdzenia poprawności przygotowania plików do druku i
dostarczenia przez klienta potwierdzenia przelewu. Termin realizacji podawany w opisie
przedmiotu nie uwzględnia czasu dostawy przez kuriera.
3. W przypadkach gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac
przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja projektu, przygotowanie
proof, przygotowanie plików lub innych prac niezbędnych do realizacji) obowiązującym terminem
realizacji zamówienia pozostaje zawsze informacja przygotowana i przekazana przez pracownika
drogą telefoniczną bądź e-mailową.
4. Drukarnia nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego
przygotowania pliku komputerowego przez Klienta (niezgodnego ze specyfikacją techniczną
podaną w zaleceniach) lub innego powodu który uniemożliwia jego wykorzystanie do poprawnej
realizacji zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może być niedotrzymany ze strony
drukarni w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria, choroba, brak prądu). W takim
przypadku Klient jest o tym fakcie informowany drogą telefoniczną lub e-mail, wtedy też
ustalamy z klientem nowy termin dostawy lub w przypadku rezygnacji klienta z usługi zwracamy
przedpłaconą kwotę w najkrótszym możliwym czasie (do max. 3 dni roboczych).
6. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje czasu dostawy przez kuriera lub innego wybranego
przewoźnika.
Reklamacje
1. Klient powinien zdawać sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk
cyfrowy czy też ink jet + UV (cyfrowy dla płyt CD/DVD). Różnice kolorystyczne mogą wystąpić w
stosunku do druku tej samej pracy na różnych maszynach i w różnym czasie. Różnice takie nie
podlegają reklamacji.
2. Zgłoszeniu reklamacji należy przesłać na piśmie. Należy dostarczyć całość reklamowanej
pozycji zamówienia, na adres sprzedawcy. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji
pokryje sprzedawca. Reklamacje nie pełne (bez całego zwróconego towaru widniejącego na
paragonie/fakturze) będą rozpatrywane negatywnie i koszt transportu w obydwie strony będzie
zobligowany pokryć kupujący. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przesyłka do
klienta zostanie odesłana w ciągu 5 dni roboczych po uprzednim pokryciu przez klienta kosztów związanych z
transportem kurierem.
3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100%
reklamowanego nakładu a klient wcześniej nie zamówił np. 1 próbnego egzemplarza
pokazującego naszą jakość produkcji (czy też proof zamawianej pracy), będą rozpatrywane
negatywnie bez możliwości odwołania się od decyzji.
4. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych i innych nie zamówionych.
5. Płyt CD/DVD nagrywanych we własnym zakresie przez klienta nie przyjmujemy do reklamacji
ze względu na jednorazowość nośnika i możliwe łatwe uszkodzenie przez niekompatybilny sprzęt
lub nie umiejętną obsługę przez człowieka. Jedyną podstawą reklamacji zapisu danych na płytach
CD / DVD które były u nas nagrywane są różnice danych płyty wzorcowej i wykonanych kopii.
Oznacza to, że: w przypadku dostarczania plików do nagrania przez e-mail lub ftp, nie ma
podstaw do uznania ew. reklamacji zawartości płyt (nie mamy wzoru do porównania zawartości
kopii i oryginału). Niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem
wykorzystanym do powielenia materiału nie jest podstawą zasadnej reklamacji. Nie ponosimy
odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych płyt CD / DVD ze sprzętem
komputerowym i audiowizualnym wykorzystywanym do ich odtwarzania / nagrywania. Brak
możliwości wykorzystywania prawidłowo wyprodukowanych nośników danych prosimy
reklamować u dostawców sprzętu.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania
reklamowanego nakładu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty dostarczenia
oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru poniesie Klient.
5. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca usunie wadę w możliwie krótkim czasie lub
wykona ponowny druk. Termin ponownego wykonania reklamowanego towaru jest taki sam jak
podawany w opisie przedmiotu lub inny określony przez sprzedawcę w chwili rozpatrzenia
reklamacji.
6. Kontakt ze strony drukarni odbędzie się drogą email na adres podany przez klienta.

7. Zdjęcia w opisie przedmiotu:
Zdjęcia zawarte w opisie przedstawiają przykłady wyprodukowanych w
przeszłości produktów, i w związku z tym mogą się one różnić od
zamówionych.
8. Zakres odpowiedzialności:
Odpowiedzialność za wady, braki sprzedawanych towarów i usług oraz niedotrzymane terminy
realizacji ponosimy wyłącznie do ich oferowanej wartości.
9. Prawo odstąpienia od umowy:
W trakcie trwania umowy Klient nie ma możliwości odstąpić od
niej. Nie mają tu zastosowania ogólne przepisy dot. prawa do
odstąpienia od umowy. Jest to spowodowane specyfiką
zamawianych w Drukarni towarów i usług, które są wykonywane
na konkretne zamówienie i Drukarnia nie ma możliwości ich
ewentualnej dalszej sprzedaży.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl